Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (TTT)

 

"Επαγγελματική Πιστοποίηση Ικανοτήτων Εκπαιδευτή"Πως υλοποιείται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα διάρκειας 80 ωρών (10 οκταώρα ή 20 τετράωρα), διεξάγεται στα Ελληνικά ή Αγγλικά από πιστοποιημένους κατά ibstpi διδάσκοντες  και υποστηρίζεται από πρότυπα συγγράμματα και εγχειρίδια-οδηγούς εκπαιδευτών. Το άρτιο εκπαιδευτικό υλικό βοηθά στην αξιόπιστη και επιτυχή εκπαίδευση κάθε εκπαιδευτή ανεξάρτητα αν διδάσκει σε βασικά η ανωτέρου επιπέδου μαθήματα, σε πολυπληθές κοινό ή μικρότερες ομάδες εκπαιδευμένων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση και διεξάγεται ως εργαστήριο μέσω πρακτικών ασκήσεων και παίξιμο ρόλων σε προσομοιωμένες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Στο τέλος της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής καλείται να επιδείξει μια πρότυπη παρουσίαση διδασκαλίας και να διαδραματίσει σε ρόλο debate. Η υλοποίηση γίνεται ως κάτωθι:
 • Σε 10 εβδομάδες με μάθημα 8 ώρες ανά εβδομάδα (1 οκτάωρο ή 2 τετράωρα)
 • Σε 20 εβδομάδες με μάθημε 4 ώρες ανά εβδομάδα (1 τετράωρο)

Ποιος είναι ο Σκοπός του προγράμματος

Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την συμπλήρωση και αναβάθμιση των απαιτούμενων προσόντων, που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. 

Που εστιάζεται το πρόγραμμα

Η πρωτότυπη μέθοδος επίτευξης των ικανοτήτων αφορά σε:
 • ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών,
 • συσχέτιση των δεξιοτήτων με την απόδοση στην εργασία,
 • μέτρηση των δεξιοτήτων αυτών με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
Η μέθοδος αυτή αναπτύσσει τις  απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτή και βελτιώνει την επαγγελματική του απόδοση.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών’ του ibstpi, απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές – εισηγητές που επιθυμούν να:
 • ανανεώσουν τις γνώσεις και τεχνικές τους τόσο για την δια ζώσης όσο και για την ηλεκτρονική μάθηση,
 • πετύχουν διδακτικές ικανότητες, αξιοπιστία και αποτελεσματικές επιδόσεις στο έργο τους,
 • προάγουν και διασφαλίζουν την μάθηση και τις σχέσεις διδάσκοντος-διδασκομένων,     
 • επιμορφωθούν στις βασικές έννοιες της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ODL) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,
 • δημιουργήσουν ασφαλές υπόβαθρο για να επιλέγουν εκπαιδευτές με ικανά προσόντα.

Πως Πιστοποιείται ο Εκπαιδευτής

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση “Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Ικανοτήτων Εκπαιδευτή” βασισμένο στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ικανοτήτων του ibstpi. Οι εξετάσεις διενεργούνται προκειμένου να γνωρίσει ο εκπαιδευτής τον βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων και ικανοτήτων που επέτυχε ώστε να είναι  αποδοτικός και αποτελεσματικός στο επαγγελματικό του έργο. Το πιστοποιητικό χορηγείται, μετά από επιτυχή εξέταση, από τον οργανισμό ibstpi.

Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις του Εκπαιδευτή

Στο πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών’, βασικού επιπέδου, γίνονται δεκτοί διδάσκοντες με σχετική εκπαιδευτική εμπειρία σε οποιοδήποτε αντικείμενο εκπαίδευσης. Αυτό δικαιολογείται καθότι το βασικό επίπεδο αναφέρεται σε θεμελιώδεις διδακτικές Ικανότητες που πρέπει να πληροί κάθε εκπαιδευτής ανεξάρτητα από το επίπεδο των αντικειμένων που διδάσκει και το μορφωτικό επίπεδο των διδασκομένων.

Ποια είναι τα γενικά κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών

Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτών κύριο ρόλο παίζει η ψυχική σύνδεση του διδάσκοντος με το επάγγελμά του. Σημαντικό ρόλο παίζουν η άνεση επικοινωνίας, ο ευχάριστος χαρακτήρας και η αίσθηση χιούμορ, ο ενθουσιασμός για επίτευξη αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον για υψηλή επίδοση και απόδοση και η αποδοχή για εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διεργασία.

Ποια είναι τα απαραίτητα μέσα και λογισμικό

Για την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος η αίθουσα εκπαίδευσης διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέσα και προγράμματα εφαρμογών:
 • Προσωπικός Υπολογιστής
 • Ηλεκτρονικός προβολέας διαφανειών (Computer based Video Projector)
 • Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Ms Power Point), Πρόγραμμα σχεδιασμού Ιστοσελίδων (Ms FrontPage), Φυλλομετρητής Διαδυκτίου

Γενικές προδιαγραφές

Οι εκπαιδευόμενοι είναι έως 16 άτομα ανά τμήμα.

Η αίθουσα είναι σε μορφή Π ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να ακούσουν και να δουν άνετα.

Το έντυπο υλικό (βιβλίο, εγχειρίδια) που θα διανεμηθεί, είναι το επίσημο  αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό υλικό του οργανισμού (Recognized ibstpi Materials-RiM).

Το πρόγραμμα αξιολογείται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στη λήξη του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ’ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)


Ικανότητες Εκπαιδευτή (πρότυπα 2003)

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επαγγελματικά Προσόντα Εκπαιδευτή. Ο ικανός εκπαιδευτής οφείλει:
1. Να επικοινωνεί αποτελεσματικά.
2. Να ενημερώνεται και να βελτιώνει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές του.
3. Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ηθικά και νομικά πρότυπα.
4. Να εδραιώνει και διατηρεί την επαγγελματική του αξιοπιστία.

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προγραμματισμός Εκπαίδευσης και Προετοιμασία Παράδοσης
5. Να προγραμματίζει εκπαιδευτικές μεθόδους και υλικά.
6. Να προετοιμάζεται για παράδοση.

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Σχεδιασμός
7. Να ενεργοποιεί και να υποστηρίζει το ενδιαφέρον και τη δέσμευση του εκπαιδευόμενου για την πορεία της μάθησης και την επίτευξη των στόχων.
8. Να αποδεικνύει αποτελεσματικές δεξιότητες παρουσίασης.
9. Να αποδεικνύει αποτελεσματικές δεξιότητες μετάδοσης γνώσης.
10. Να αποδεικνύει αποτελεσματικές δεξιότητες στις ερωτήσεις.
11. Να παρέχει διευκρινίσεις και ανατροφοδότηση.
12. Να βοηθά στην αύξηση της γνώσης και των δεξιοτήτων.
13. Να συμβάλει στη μεταβίβαση γνώσης και δεξιοτήτων.
14. Να χρησιμοποιεί τα εποπτικά μέσα και την τεχνολογία με στόχο να αυξήσει τη μάθηση και την επίδοση.

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκτίμηση και Αξιολόγηση
15.        Να εκτιμά τον εκπαιδευόμενο και την επίδοσή του.
16.        Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαχείριση
17.        Να δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την μάθηση και την επίδοση.
18.        Να διαχειρίζεται την εκπαιδευτική διεργασία μέσα από την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας.
Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.