Υλοποίηση Γραφείου Διοίκησης Έργων (PMO)

Για την υλοποίηση ενός γραφείου διοίκησης έργων (Project Management Office - PMO) ακολουθούμαι τις παρακάτω φάσεις υλοποίησης.
  1. Κατανόηση του αντικειμένου και των δομών της εταιρίας που σχετίζονται με τη διοίκηση έργων -  Εκτίμηση υφιστάμενων διεργασιών και διαδικασιών διοίκησης έργων
  2. Εκπαίδευση προσωπικού της εταιρείας
  3. Αναθεώρηση, εμπλουτισμός  και βελτίωση του συστήματος διοίκησης έργων  
  4. Υλοποίηση συστήματος διοίκησης/διαχείρισης έργων και εφαρμογή του για τα πιλοτικά έργα– Ενσωμάτωση του ΡΜΟ στην εταιρία
  5. Παρακολούθηση καλής λειτουργίας PMO